IGugulethu, okanye “iGugs” njengoko isaziwa njalo ngokubanzi, ngummandla omalunga neekhilomitha ezili-15 ngaphandle kombindi wesixeko seKapa. Yasekwa okokuqala njengendawo yokuhlala amagoduka liBhunga lesiXeko saseKapa ngo-1958. Igama elithi “iGugulethu” sisifinyezo segama elithi “Igugu Lethu,” elithetha “ibhongo lethu” ngesiXhosa kwaye yathiwa okokuqala ngurhulumente woCalucalulo emva kweminyaka emibini okanye emithathu emveni kokuba kuqalisiwe ukuhlaliwa. Ngaphambi koku, yayisaziwa njengeNtshona yeNyanga. Nangona iimeko zezindlu zazingekho mgangathweni eGugulethu, ngo-1963 abahlali bayo banda baba ngaphezu kwama-27 000.

Abahlali baseGugs babequka iintsapho zama-Afrika ezasuswa ngesinyanzelo kwiindawo ezohlukahlukeneyo zesiXeko saseKapa phantsi komThetho wokuHlaliswa kwaBantu ngokweBala. Iintsapho ezafuduselwa apha zazisuka eWindemere (malunga neentsapho ezingama-753), eWittbome, eBo-Kaap, eRetreat; eDistrict Six kwanaseSimonstown. Zisakube zigalelekile eGugulethu, le ndawo yohlulahlulwa yaba ngamacandelo awayenziwe ngohlobo lokuba abantu abafuduswa kwimimandla efanayo bahlaliswe kunye. Njengoko kwaLanga kwakusiya kugcwala ngokugcwala, abanye babahlali bakhona bafuduselwa eGugulethu. Amagoduka aweza eKapa ezingela umsebenzi nawo ayedla ngokuhlaliswa apha kumaholo amajoyini apho amadoda angama-Afrika awayenyanzelwa ukuba ahlale kunye kwigumbi elinye engamadoda amalunga namathathu, zingekho izindlu zokuhlalisa iintsapho zawo. Nangona zazinzima iimeko zokuhlala eGugulethu, umhlali onguJeff Mamputha uzikhumbula kakuhle iinkcubeko ezohlukeneyo ezeza nabantu abafuduselwa eGugulethu. Ezi nkcubeko ziquka ibhola yombhoxo kwabo babesuka eKensington, ibhola yeqakamba kwabo babesuka eDistrict Six kwanomdaniso we-ballroom kwabo babesuka eRetreat.

Izitrato ezininzi eGugulethu zazibizwa ngokuba “zii-NY’ kuze kulandele inani. Uninzi lwabantu lunembono ethi “u-NY” sisifinyezo segama localucalulo; “iYadi yabaNtsundu [Native Yard]”. Le mbali ibangele uxinzelelo lokuguqulwa kwamagama ezitrato ezininzi. Abasemagunyeni baye basabelo kweli khwelo ngokuthiya ngokutsha iindlela ezininzi kuquka ukutshintshwa kwe-NY1 ibe yiSteve Biko Drive, kunye nokuthiywa ngokutsha kweendlela ngoo-Albert Luthuli, u-Amy Biehl, uRay Alexander, kwaneGugulethu Seven. Umhlali walapha uJeff Mamputha ukholelwa kwelithi “u-NY” owayesetyenziswa ekubizeni izitrato yayiyindlela yokwahlula izitrato zaseGugulethu (eyayisakuba yiNtshona yeNyanga [Nyanga-West]) kwindawo yokuqala yokuhlala yaseNyanga (efinyezwa njenge-NY) esempuma.

Ulwaphulo-mthetho luseyingxaki yokwenyani kubahlali baseGugulethu. Iinkcukacha zeZiko laseMzantsi Afrika loBudlelane bezeeNtlanga zidiza ukuba phakathi ko-2005 no-2010 bathe kratya kuma-700 abantu abagetyengwayo eGugulethu. Ekubeni iGugs ingummandla nje othathe izkwe-khilomitha ezi-6.5, lo myinge wokugetyengwa komntu omnye kwisithuba seentsuku ezimbini ezinesiqingatha udiza ukuba ukungalingani nobundlobongela kuseyinxalenye enkulu yobomi beelokishi zoMzantsi Afrika omtsha.

Kwiminyaka yakutshanje, eGugulethu kwenziwe uphuhliso olwahlukahlukeneyo kuquka ukwanda kwezokhenketho kwanoodederhu olutsha lweevenkile. Nangona inembali ende, kwaneziganeko zobundlobongela, ngo-2018 abahlali namashishini aseGugulethu babhiyozela iminyaka engama-60 ukususela ekusekweni kwayo. Isaci salo mbhiyozo sasisithi “UkuBuyisela iBhongo Lethu” kwaye wawuquka udederhu lwemidlalo yoluntu enjengomnyhadala womculo, umboniso wefashoni kwaneprojekthi yokuqokelela amabali obomi babahlali baseGugulethu.

Abanye babahlala baseGugulethu abaziwayo baquka

UmBhali, uSindiwe Magona, owayehlala e-NY74 emveni kokuba usapho lwakowabo lwafuduswayo eRetreat, waza kamva wafunda kwiYunivesithi yaseKholumbiya waza wasebenzela iZizwe eziManyeneyo. IGugulethu ibikwalikhaya leemvumi ezaziwayo kuquka umvutheli we-saxophone uWinston Mankunku Ngosi, uMcCoy Mrubata kwanoDon Tshomela, imvumi ye-jazz eyayihlala e-NY 65.

Indawo yokosa inyama yakwaMzoli yaqala njengesilarha esasisegaraji ngo-2003. Usapho lomSeki wayo uMzoli Ngcawuzele lwafuduselwa eGugs lusuka eBo-Kaap kwaye sithethanje kwaMzoli yindawo ethandwa kakhulu ngabahlali balapha eKapa kwanabatyeleli abasuka kwamanye amazwe, ingakumbi ngeeCawa.

Iziganeko eziphawulekayo

Ngo-1975, izikolo zamabanga aphakamileyo eziphambili ezintathu zaseGugs; i-ID Mkize, iFazeka ne-Cava zaququzelela umngcelele owawuchasene nokusetyenziswa kwesiBhulu njengolwimi lokufundisa lwesinyanzelo. Benza umngcelele behambisana nabafundi bezikolo zamabanga apahakamileyo eSoweto, kodwa besenzela neyabo imfundo. Ngomhla wesi-3 kuMatshi 1986, uMandla Mxinwa, uJabulani Miya, uThemba Molefi, uChristopher Piet, uZola Swelani, uZabonkwe Konile kwanoZandisile Mjobo (abathi baziwa njengeGugulethu Seven) badutyulwa lahlanz’ iselwa ngamapolisa kwikona ye-NY1 (iSteve Biko Drive) ne-NY111. Badutyulwa ezintloko emva kokurhwetyeshwa lipolisa loCalucalulo eliyintloli elalisenza ngathi libagayela kwiphiko lomkhosi we-ANC, uMkhonto weSizwe. La matyendyana ayephakathi kweminyaka eli-17 nengama-23 ubudala.

Umfundi onesidanga waseMerika u-Amy Biehl, wabulawa lihlokondiba labantu eGugulethu ngelilixa wayekwinkqubo yeYunivesithi yaseStanford kwaneZiko loMthetho woLuntu lase-UWC ngomhla wama-25 Agasti 1993. Amadoda awabanjelwa ukumbulala axolelwa yi-TRC, kwaye usapho lwakwaBiehl lwanceda ekusunguleni iFoundation (iNtlangano) ngelokumhlonipha, ngoku eyi-Amy Foundation, esasebenzayo nangoku sithethayo eKapa.

Amaqela omlisela kwanomthinjana ebhola ekhatywayo weSikolo samaBanga aPhantsi iLwazi bavela kwifilimu ehlab’ umxhelo eyaphumelela i-Oscar ethi “Invictus.” Yayilawulwa nguClint Eastwood kwaye inguMatt Damon umdlali ophambili (edlala indawo kaFrancois Pienaar) kwanoMorgan Freedman (edlala indawo kaNelson Mandela), amaqela aseLwazi akhethwa ngenxa yokuba omabini ayephumelele phantsi zonke iindebe eNtshona Koloni kudidi lwabo. Abadlali kwakunye nomqeqesho wabo utitshala weziBalo, uXolile Madikane, balibhongo neqhayiya loluntu lwaseGugulethu kwaye le filimu yayifotelwa kumabala esi sikolo.

Umfanekiso ngokaFanie Jason kwiWeekend Argus (uHlelo lwangeCawa) 28 Matshi 2010.

Amazwi omfanekiso weli nqaku ayesithi: Abadlali bamaqela awohlukeneyo amantombazana aseLwazi bezilolonga kwibala lokudlala, ukanti phaya ngasemva yindawo yokuhlala yaseBarcelona eGugulethu.

Inkulumbuso yase-UK uTheresa May naye wakwatyelela eGugulethu kuhambo lwakhe lwezorhwebelwano ne-Afrika ngo-2018. Le Nkulumbuso yakwatyelela neSikolo samaBanga aPhakamileyo i-ID Mkize waze wafotwa ngevidiyo edanisa yaye ecula nabafundi besi sikolo.

Imithombo ecatshuliweyo

Amanqaku amaphephandaba

  • UDano, uZodidi (ngo-2018) “IGugulethu iGqiba ama-60 emiNyaka”. ICape Argus. 18 Disemba.
  • Ayaziwa (ngo-2010) “Abantwana besixeko baphethe lukhulu” iWeekend Argus. NgeCawa 28 Matshi 2010.

Kwi-intanethi