Imbali

I Mamre ikunxweme elisentshona malunga nomgama angamashumi amahlanu wemitsi kumantla edolophu yase Kapa kodwa isekwakummandla wesixeko saseKapa. IMambre ke isetyenziswa yi VOC njengesikhundla seenkomo esasekwa nguRhulumente wamaDatshi wase Koloni esiseka esi sikhundla njengesikhundla soMkhosi ngonyaka ka 1701. Umsebenzi wesisikhundla esasisaya kubizwa ngokuthi yi Groenekloof, yayikukukhusela imfuyo yabemi kwilizwe elitsha kumaqela wabantu belolizwe apho kulondawo ayesaya kubanga lomhlaba owawuhleli amaDatshi awayefika kwelolizwe lilitsha kuwo. Isikhundla senkomo kunye noMkhosi sI Groenekloof sabakhona kwada kwangunyaka ka 1791 singahlaliwanga ngabantu baseNtshona kwada kwangunyaka ka 1808 apho amangesi anikeza imvume kubefundisi abathunyiweyo abazovakalisa ukholo I Moravian eziphuma Egenadendal ukuze kusungulwe isitishi sokwenza lo msebenzi. I Goenekloof yaba sisikhundla sokwenza umsebenzi yabizwa ngokuba yiMoraviya yesibini emaZantsi e Afrika yaze yathiywa igama iMamre ngo ngonyaka ka 1854.

Amakhoboka akhululekileyo kunye neqela lamaKhoi eMamre

Iingxelo zomsebenzi wokwazisa ngenkolo zibonakalisa ukuba abantu abangamakhulu asixhenxe abacela imvume yokuba ngabemi base Groenekloof ngexesha eliphakathi kwenyanga yoMqungu yonyaka ka 1839 kunye neYomnga kunyaka ka 1852 uninzi lwabo baye bengamakhoboka. Emva kwesimemezelo senkululeko kunyaka ka 1834, amakhoboka eKoloni anyanzeliswa ukuba babe ngabafundi ixesha elingangeminyaka emine, yaze lo minyaka yaphela ngomhla wokuqala kweYomnga kunyaka ka 1838. Ngomhla wesibini kwakulonyanga Yomnga kwakulonyaka u 1838, iGroenekloof yabamba umbhiyozo wombulelo. Nangona amakhoboka ayengawona amaninzi nje kwabo babengabafiki eMamre, amaMoraviya wona kakade ebegxile ekuguquleni amaqela ayinzalelwane yamaKhoyi. Kwa ngaphambili kokuba amakhoboka akhululekileyo afike apho eMamre kukhona ubungqina obukhulu bentsebenziswano kunye nobudlelwane bokuzalana phakathi kwabahlali bamaKhoyi akhululekileyo kunye namakhoboka lawo ayengabafundi, baye besebenza ndawonye kwiifama ezazikulondawo phambi koba bakhululeke.

Umzobo weGroenekloof Mission Station owenziwe nguJames Backhouse, 1840. Source: Ludlow, 1992

Ubomi kwindawo yentsebenzo

Lo msebenzi ke wanikeza abantu bebala ubomi obuhlukileyo kunobo basezifama zangasese nobasedolophini. Lonto ke yayithetha ukuthi bazozimela yaye bazakusenza ngoku kunokuba babe ngabasebenzi abasisigxina basezifama. Amanye amadoda akhetha ukuba abe ngabasebenzi basezifama bamaxesha athile. Apho entsebenzweni, inkozo kwakunye nezilwanyana eziphilileyo zazifuyelwa Kanye ukuze ziphilise zondle abahlali balapho, okufumaneke kwakuninzi nangaphezulu kwesondlo eso kwakuya kuthengiswe kwindawo zeentengiso eNtshona Koloni kunye nase Malmesbury. Iingeniso ezininzi ke zazilawulwa yindawo leyo yentsebenzo. Amakhaya ke afumana izixhobo zokusenza kunye nemeko zokuhlala eziphucukileyo ezingumlinganiselo weepesenti ezingamashumi amathandathu anesine, kulawo ke amakhaya afika eGroenekloof phakathi komnyaka ka 1839 kunye no 1843. Umsebenzi lowo wavula indawo apho izizalwane ezazihlukumezekile ngenxa yeziko lobukhoboka zizokwazi ukuhlala ndawonye zakhe ubomi obutsha kunye.

Namhlanje ukwangeza kwimbali yayo entle iMamre iye isingathe umbhiyozo wentyatyambo zaseny dle oqhubeka oko kanye ngonyaka kwinyanga yoMsintsi.

Izalathiso

Ludlow, E. H. 1992. “Missions and Emancipation in the south Western Cape: A case study of Groenekloof (Mamre), 1838-185”.Ingcinga ezibhaliweyo ezingapapashwanga zezifundo zesidanga sesibini kwi Yunivesithi yase Ntshona Koloni.

Beck, P. 2016. “A short history of Mamre’s Moravian Mission Station”. 4 September. The Heritage Portal.